2 Rozřazovací test - Angličtina | UPLIFT Olomouc
Jazyková škola UPLIFT
Homepage » Rozřazovací test » Angličtina

Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test slouží k tomu, abyste si vybrali vhodný kurz odpovídající Vaší jazykové úrovni dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Test vyplňte bez použití slovníku, jeho vyplnění by Vám nemělo trvat déle než 30 minut. Test má pouze informativní charakter. Pomůže nám, když do přihlášky do kurzu anglického jazyka uvedete počet bodů, který jste v rozřazovacím testu získali.
Pokud byste po absolvování prvních hodin Vámi vybraného kurzu zjistili, že je úroveň moc nízká nebo vysoká, nebo Vám kurz z jiného důvodu nevyhovuje, umožníme Vám zvolit si jiný kurz z naší nabídky.

Vyberte správné odpovědi. Pokud nevíte, která varianta je správná, přejděte k další otázce.

1. What time is it? ___.
        a) Eleven and a quarter
        b) Eleven minus the quarter
        c) A quarter past eleven
        d) Fifteen after eleven o´clock

2. I usually get up at 6 o´clock ___ morning.
        a) in the
        b) in
        c) the
        d) at the

3. How many people ____ in your company?
        a) are they
        b) is it
        c) are there
        d) is

4. How much ___ where you live?
        a) do houses cost
        b) does houses cost
        c) does cost houses
        d) do cost houses

5. What are you doing ___ Thursday?
        a) at
        b) in
        c) on
        d) the

6. ___ come to my party next Saturday?
        a) Do you can
        b) Can you to
        c) Can you
        d) Do you

7. Is your Spanish improving? ___.
        a) I hope it
        b) Hoping
        c) I hope so
        d) I hope

8. What ___ in Glasgow last month?
        a) you are doing
        b) did you do
        c) you did
        d) did you

9. I´m going to Tesco´s ___ some food.
        a) buy
        b) for buy
        c) to buy
        d) for to buy

10. Paris is one of the most expensive cities ___.
        a) I´ve ever seen
        b) that I see
        c) I´ve never seen
        d) that I saw already

11. Manchester isn´t ___ Edinburgh.
        a) as beautiful than
        b) so beautiful than
        c) so beautiful that
        d) as beautiful as

12. What were you doing at 9:00 on Monday evening? I ___ to the radio.
        a) was listening
        b) listened
        c) was listened
        d) listening

13. What time ___ up during the week?
        a) do you get
        b) are you get
        c) do you getting
        d) you are getting

14. He was repairing his car when I ___ him on Wednesday.
        a) saw
        b) had seen
        c) was seeing
        d) have seen

15. Last Monday I ___ to the Passport Office.
        a) must gone
        b) must go
        c) had to go
        d) had go

16. Do you like Rome? Yes, ___.
        a) I like
        b) so I do
        c) I does
        d) I do

17. I´m afraid I haven´t got ___.
        a) any scissors
        b) scissor
        c) some scissors
        d) a scissor

18. I don´t understand. What language ___?
        a) speak you
        b) you speak
        c) you are speaking
        d) are you speaking

19. This pen is mine and that pen is ___.
        a) yours
        b) your
        c) your´s
        d) you´re

20. Would you mind ___ me that book?
        a) to pass to
        b) pass
        c) passing
        d) that you should pass

21. My father never ___ out in the mornings.
        a) goes
        b) go
        c) is going
        d) going

22. He came to Scotland ___.
        a) five days ago
        b) at five days
        c) before five days
        d) since five days

23. ___ car is the blue Toyota?
        a) Whose
        b) To whom
        c) Who´s
        d) Of who

24. I live in Cambridge now. I ___ to France for a long time.
        a) don´t been
        b) didn´t come
        c) haven´t been
        d) don´t come

25. ___ Bath?
        a) Since when you live in
        b) How much time you are living in
        c) How long have you been living in
        d) How long time are you living in

26. My mother doesn´t drive. I don´t ___.
        a) also
        b) neither
        c) either
        d) too

27. I´m sorry. I haven´t done my homework ___.
        a) up to the now
        b) yet
        c) already
        d) until the present

28. If ___.
        a) you come to my office, I´d pay you
        b) you shall come to my office, I´ll pay for you
        c) you come to my office, I would to pay you
        d) you come to my office, I´ll pay you

29. That´s the house ___.
        a) in the which Mr brown lives
        b) Mr Robinson lives in
        c) in which Mr Robinson lives in that
        d) Mr Robinson lives in that

30. He asked me how big ___.
        a) is your house
        b) was my house
        c) is my house
        d) my house was

31. ___, what would you spend it on?
        a) If you had a lot of money
        b) When you had a lot of money
        c) If you would have a lot of money
        d) If you shall heave a lot of money

32. I ___ smoking last year, but I didn´t.
        a) ought to give up
        b) ought given up
        c) ought to have given up
        d) oughted to give up

33. My sister let ___ her car yesterday.
        a) to borrow
        b) me borrowing
        c) me to borrow
        d) me borrow

34. I´m not ___ new vocabulary.
        a) interested to learn
        b) interested to learning
        c) interested in learning
        d) interesting in learning

35. The museum was very inspiring. It´s ___.
        a) worth visiting
        b) worth to visit
        c) worthwhile to visit
        d) worthwhile visit

36. I´m___ them in person.
        a) looking forward to meet
        b) looking forward to meeting
        c) look forward meeting
        d) looking forward meeting

37. When I lived in Italy, I ___ a lot of wine.
        a) used to drink
        b) was use to drinking
        c) was used to drink
        d) used to drinking

38. I wish ___ Chinese.
        a) I could speak
        b) I would speak
        c) I can speak
        d) I´ll be able to

39. What will you do when ___ studying?
        a) you´re finishing
        b) you´ll have finished
        c) you´ve finished
        d) you´re going to finish

40. I´d rather ___ German than Bulgarian.
        a) you should learn
        b) you learnt
        c) that you might learn
        d) you learn

41. I have difficulty ___ Italian.
        a) to write
        b) about writing
        c) to writing
        d) writing

42. No sooner ___ it than she burst into tears.
        a) she had said
        b) was she said
        c) had she said
        d) she was said

43. If he hadn´t drunk so much, he ___ the accident.
        a) wouldn´t have
        b) hadn´t had
        c) wouldn´t have had
        d) wouldn´t had had

44. I need to go to ___ toilet.
        a) a
        b) –
        c) the
        d) some

45. I´d sooner ___ a flat than a house.
        a) him to buy
        b) he bought
        c) that he buy
        d) he should buy

46. It´s now 10 o´clock and the bus ___ arrive at 9:15.
        a) had to
        b) was due to
        c) must
        d) is going to

47. We´re having the party at ___.
        a) at the house of John
        b) the John´s house
        c) John´s
        d) house of John

48. The Mayor ___ the new department yesterday, but it still isn´t finished.
        a) had to open
        b) has to have opened
        c) was to have opened
        d) had to have opened

49. We regret ___ that the flight to Honkong has been cancelled.
        a) to tell
        b) telling
        c) to have said
        d) to say

50. It´s time ___ something to eat.
        a) for to prepare
        b) she would prepare
        c) she prepared
        d she were to prepare» Němčina

   

Výukové materiály

Dárkový poukaz

Poptávkový formulář

Moodle

Britské centrum

Galerie

 

Přihláška

Najdete nás na Facebooku

Učíme mluvit